Knižničný a Výpožičný poriadok

Mestské kultúrne stredisko

Mestská knižnica Ľ. V. Riznera Nové Mesto nad Váhom

 

Knižničný a Výpožičný poriadok

Mestskej knižnice Ľ. V. Riznera v Novom Meste nad Váhom

 

 Dodatok č. 1

  1. Týmto sa rušia otváracie hodiny z čl. 2, ods. 2.2 Výpožičného poriadku
  2. Od 02.05.2023 nadobúdajú platnosť nové výpožičné hodiny nasledovne :

pondelok – piatok :

10.00 – 12.00 hod.

13.00 – 18.00 hod.

sobota : 8.00 - 12.00 hod. ( v letných mesiacoch júl – august je v sobotu knižnica zatvorená)

  

Mgr. art. Mária Volárová, v. r.                                  Marta Stuparičová, v. r.

      riaditeľka MsKS                                                      vedúca knižnice

 

 

Mestská knižnica Ľ. V. Riznera

v Novom Meste nad Váhom

V zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach vydávam tento Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice Ľ. V. Riznera v Novom Meste nad Váhom, ktorý upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov. Patrí k základným predpisom, ktorými sa riadi činnosť knižnice.

Knižničný poriadok 

Všeobecné ustanovenia

 

Článok 1

 Pôsobnosť Knižničného poriadku

 

1.1. Knižničný poriadok Mestskej knižnice Ľ. V. Riznera v Novom Meste nad Váhom

 (ďalej len knižnica), ktorého súčasťou je aj Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné

 vzťahy knižnice a jej používateľov.

 

1.2. Knižnica zabezpečí uverejnenie Knižničného a Výpožičného poriadku na viditeľnom

  mieste vo svojich priestoroch.

 

1.3. Knižnica je univerzálnou verejnou knižnicou mesta. Jej zriaďovateľom je Mesto Nové

 Mesto nad Váhom. Knižnica je organizačnou zložkou Mestského kultúrneho strediska

 v Novom Meste nad Váhom.

 

1.4. Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb

 (ďalej len služby) a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup

 k informáciám šírených na všetkých druhoch nosičov, vrátane miestnych

 a regionálnych informácií a tieto v rámci knižničného systému regiónu koordinovať,

 budovať, ochraňovať a sprístupňovať. Týmto pomáha knižnica uspokojovať kultúrne,

 informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby ľudí a takto napomáhať k ich

 celoživotnému vzdelávaniu, nezávislému rozhodovaniu a duchovnému rozvoju. 

 

Článok 2

Záväznosť Knižničného poriadku

 

2.1. Knižničný poriadok je záväzný pre všetky pracoviská knižnice. Knižnica poskytuje svoje  

       služby na tejto adrese : Mestská knižnica Ľ. V. Riznera, Ul. 1. mája 313/6, 915 01 Nové

       Mesto nad Váhom.

2.2. Výpožičný čas je nasledovný : Pondelok – piatok 10,00 – 18,00 hod., sobota 8,00-12,00

        hod. V mesiacoch júl – august je knižnica v sobotu zatvorená.

 

Článok 3

Knižničný fond

 

3.1. Knižničný fond je súbor všetkých knižničných jednotiek, ktoré knižnica sprístupňuje 

       svojim používateľom.

 

3.2. Knižničný fond tvoria knihy, periodiká, regionálne dokumenty, elektronické dokumenty

       (CD-ROM, DVD)

 

Článok 4

Katalógy

 

4.1. Katalógy slúžiana orientáciu vo fonde knižnice a na efektívne vyhľadávanie dokumentov.

 

4.2. Katalógy knižnice tvoria lístkové čitateľské katalógy, kartotéky, katalógy v elektronickej

       forme

 

4.3. Fondy, katalógy a zariadenia knižnice sú majetkom zriaďovateľa. Používateľ je ich

       povinný chrániť a nesmie ich poškodzovať.

 

Článok 5

Knižnično-informačné služby

 

5.1. Knižnica poskytuje základné a špeciálne služby. Základné služby sú bezplatné. Špeciálne

       služby sa môžu poskytovať za úhradu podľa Cenníka služieb a poplatkov, ktorý je prílohou

       tohto Knižničného a Výpožičného poriadku. Jednotlivé služby sa poskytujú na základe

       osobných, písomných a telefonických požiadaviek, ako aj požiadaviek zaslaných

       elektronickou formou. Podmienky poskytovania výpožičných služieb upravuje Výpožičný

       poriadok.

 

5.2. Knižnica poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby :

       Základné služby sú :

-       absenčné výpožičky (požičanie dokumentov mimo priestorov knižnice)

-       prezenčné výpožičky (požičanie dokumentov v knižnici)

-       predlžovanie výpožičnej doby požičaných dokumentov

-       ústne faktografické a bibliografické informácie

        Špeciálne služby sú :

-       medziknižničné výpožičné služby (národné a medzinárodné, MVS, MMVS)

-       rezervovanie momentálne požičaných dokumentov

-       rešeršné služby

-       reprografické služby z interných dokumentov v súlade s autorským zákonom č. 618/2003 Z. z., § 31

       

         Iné služby :

-        internet pre verejnosť

-       webové stránky knižnice (on-line katalóg)

-       informačná výchova čitateľov knižnice (besedy, kvízy, súťaže)

-       propagačné služby (výstavy, výstavky, informačné letáky)

 

 

Článok 6

Prístupnosť knižnice

 

6.1. Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby v zmysle zásad všeobecného

       prístupu občanov k informáciám a dokumentom bez ohľadu na ich politickú,

       národnú, náboženskú alebo rasovú príslušnosť.

 

6.2. Registrovaný používateľ má na základe platného preukazu používateľa prístup do

       všetkých verejných priestorov knižnice.

 

6.3. Zdravotne znevýhodneným požívateľom sa poskytujú služby primeraným

       spôsobom a s ohľadom na ich zdravotný stav.

 

6.4. Informačné služby pre organizované skupiny návštevníkov knižnice sa poskytujú

       na základe predbežnej objednávky. Voľný prístup majú návštevníci len na kultúrno-

       vzdelávacie podujatia organizované knižnicou.

 

 

Článok 7

Základné práva a povinnosti používateľa knižnice

 

7.1.  Používateľ knižnice je povinný dodržiavať Knižničný a Výpožičný poriadok

        a riadiť sa pokynmi pracovníkov knižnice.

 

7.2.  Používateľ je povinný odkladať si tašky a kabáty na vyhradenom mieste. Za

        odložené veci knižnica nezodpovedá. Vo všetkých priestoroch zachováva ticho,

        poriadok a čistotu. Vo verejných priestoroch knižnice je zakázané používanie

        mobilných telefónov, používanie vlastných prenosných nosičov (notebooky

        tablety) je možné používať po dohode s pracovníkom knižnice.

 

7.3. Vstup do knižnice nie je povolený návštevníkom pod vplyvom alkoholu a iných

        omamných látok.

 

7.4. V priestoroch knižnice je zakázané konzumovať alkohol, užívať omamné látky

        a fajčiť.

 

7.5. Z práva využívať služby knižnice je dočasne vylúčený používateľ, ktorý trpí

       nákazlivou chorobou, alebo používateľ, ktorý pre mimoriadne znečistenie odevu

       môže byť ostatným na obtiaž.

 

7.6. Rodinní príslušníci používateľa s nákazlivou chorobou sú povinní o tomto

       informovať pracovníka knižnice, ktorý zabezpečí dezinfekciu požičaných

       dokumentov.

 

7.8. Používateľ knižnice má právo podávať ústne, písomne, aj elektronicky

       pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knižnice.

 

Článok 8

Registrácia používateľa

 

8.1. Registrovaným používateľom knižnice sa môže stať :

       a) občan Slovenskej republiky, ktorý má v sídle knižnice trvalé bydlisko, je v

            sídle knižnice zamestnaný, alebo v ňom navštevuje školu, príp. môže knižnicu

            pravidelne navštevovať

        b) príslušník iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému  

         pobytu v Slovenskej republike a má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle

         knižnice, alebo jej územnej pôsobnosti

 

8.2.   Občan sa stane registrovaným používateľom knižnice zaregistrovaním v data-

         báze čitateľov a vydaním čitateľského preukazu. Podpísaním prihlášky vyjadruje

         nový používateľ súhlas s použitím svojich osobných údajov a zároveň sa

         zaväzuje plniť ustanovenia Knižničného a Výpožičného poriadku.

 

8.3.   Knižnica sa zaväzuje chrániť osobné údaje registrovaných používateľov a narábať s nimi v zmysle čl. 32 Nariadenia Európskeho                   parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto             údajov (GDPR).

 

8.4.  Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká :

  • odhlásením
  • neobnovením členstva po uplynutí registrácie platnej 1 rok
  • hrubým porušením Knižničného a Výpožičného poriadku, neuhradením

            poplatkov a škôd, neposkytnutím predpísanej náhrady požičaného dokumentu.

  • na určitý čas možno pozastaviť členstvo používateľovi i z hygienických dôvodov

 

 

 

Článok 9

Preukaz požívateľa

 

9.1. Preukaz používateľa sa vystavuje :

  • občanom Slovenskej republiky po predložení platného občianskeho preukazu,

            ktorý sa nemôže nahradiť žiadnym iným dokladom. V prípade, že študenti

            dennej formy štúdia požadujú úľavy na registračnom poplatku, sú povinní

            predložiť platný preukaz študenta (index, preukaz ISIC), príp. potvrdenie

            o návšteve školy.

            Ak úľavu na registračnom poplatku požadujú osoby so zníženou pracovnou

            schopnosťou, taktiež predložia príslušný preukaz (ŤZP). Deti do 15 rokov majú

            nárok na preukaz používateľa po podpísaní prihlášky a prevzatí hmotnej

            zodpovednosti  rodičom, alebo zákonným zástupcom.

  • občanom iných štátov po predložení povolenia k pobytu v Slovenskej republike a cestovného pasu (cudzinci s krátkodobým pobytom) alebo po predložení identifikačnej karty k trvalému, resp. prechodnému pobytu (cudzinci s dlhodobým  pobytom)
  • právnickým osobám po vyplnení  a podpísaní prihlášky, opatrenej tiež pečiatkou organizácie, oprávnenou osobou.

 

9.2. Platnosť preukazu používateľa sa obnovuje po uplynutí registračnej doby, ktorá je

       1 rok a po predložení potrebných dokladov.

 

9.3. Za vystavenie alebo obnovenie preukazu používateľa sa platí registračný poplatok.

       Jeho cenu určuje Cenník poplatkov a služieb tohto Knižničného a Výpožičného

       poriadku. Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.

 

9.4. Preukaz používateľa je doklad, ktorý oprávňuje používateľa využívať všetky služby

       knižnice. Je neprenosný a pracovník knižnice môže kedykoľvek na základe

       občianskeho preukazu overiť totožnosť používateľa. Bez predloženia preukazu sa

       služby neposkytujú. Za zneužitie preukazu je zodpovedný používateľ.

 

9.5. Stratu preukazu je používateľ povinný bezodkladne oznámiť  knižnici, inak

       zodpovedá za dôsledky jeho zneužitia. Po nahlásení straty sa v registračnom

       formulári pridelí používateľovi nový čiarový kód, čím sa znemožní prípadné

       zneužitie pôvodného preukazu. Za vystavenie duplikátu preukazu používateľa je

       stanovený poplatok podľa Cenníka.

 

9.6. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici každú zmenu v osobných

       údajoch, ku ktorej dôjde po vydaní preukazu používateľa. Ak tak neurobí, je

       povinný nahradiť knižnici všetky náklady ktoré vznikli zisťovaním zmenených

       údajov. Právnická osoba je tiež povinná oznámiť knižnici každú zmenu, ktorá má

       vplyv na registráciu (zmena obchodného názvu, adresy a pod.)

 

 

 

                               Výpožičný poriadok

 

Výpožičný poriadok rieši otázky ochrany knižničného fondu, určuje poplatky za služby a sankčné poplatky.

 

                                                      Článok 10

                                                Druhy výpožičiek

 

10.1.  Knižnica vypožičiava knižničné dokumenty v súlade so svojim poslaním a charakterom

          verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami a požiadavkami na ochranu knižničného

          fondu.

 

10.2.  Knižničné dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo knižnicu)  a prezenčne

         (v knižnici). O spôsobe požičania  rozhoduje knižnica v súlade s požiadavkou na

          ochranu knižničného fondu  preto môže obmedziť požičiavanie niektorých typov

          dokumentov.

10.3.  Vypožičiavanie dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.

 

10.4.  Absenčne sa nepožičiavajú tieto dokumenty :

         -    dokumenty z príručných fondov

         -    dokumenty z fondov čitárne a študovne

         -    dokumenty, ktorých požičanie by bolo v rozpore so všeobecnými právnymi

               predpismi (fašistická, rasistická, pornografická literatúra a pod.)

-       dokumenty zapožičané prostredníctvom MVS a MMVS, pri ktorých to vyžaduje požičiavajúca knižnica

-       knižnicou určené odborné periodiká (časopisy a noviny) ktoré sú potrebné na dennú prevádzku knižnice  a tiež najnovšie čísla všetkých periodík, ktoré knižnica vlastní

 

                                            Článok 11

                                Zásady vypožičiavania

 

11.1.  Knižničné dokumentysa požičiavajú len po predložení platného čitateľského  preukazu

 

11.2.  Používateľ môže mať súčasne vypožičaných 5 knižničných jednotiek

 

11.3.  Výpožičná lehota kníh pri absenčnom požičiavaní je 30 kalendárnych  dní a periodík 7 dní. V prípade potreby môže knižnica výpožičnú lehotu skrátiť, prípadne požiadať o bezodkladné vrátenie dokumentu

 

11.4.  Pri dokumentoch sprístupnených prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby z fondov iných knižníc v Slovenskej republike je používateľ povinný dodržať výpožičnú lehotu stanovenú príslušnou knižnicou

 

11.5.  Výpožičnú lehotu možno predĺžiť na požiadanie používateľa len pred jej uplynutím a to najviac 2x od dátumu predlžovania

 

11.6.  Výpožičnú lehotu nie je možné predĺžiť ak :

-       čitateľ o to nepožiada, alebo tak urobí neskoro (napr. po uplynutí výpožičnej lehoty)

-       čitateľ porušil knižničný, alebo výpožičný poriadok (napr. načas nevrátené dokumenty, nezaplatené povinné poplatky – registračné, sankčné, iné)

-       dokument je rezervovaný iným používateľom

 

11.7.   Vypožičaný dokument je možné si rezervovať ústne u pracovníkov knižnice,

            elektronicky, v on-line katalógu. Knižnica dohodnutou formou (telefonicky,

            elektronicky) môže upovedomiť používateľa o pripravenom dokumente (služba sa

            hradí podľa Cenníka poplatkov). Dokument je rezervovaný 10 kalendárnych dní. Po

            tomto termíne je knižnica oprávnená požičať dokument ďalšiemu používateľovi.

 

11.8.    Používateľovi, ktorý nemá možnosť knižnicu pravidelne navštevovať, prípadne

            cudziemu štátnemu príslušníkovi, knižnica požičia dokumenty až po zaplatení

            finančnej zálohy vo výške skutočnej hodnoty požičaných dokumentov (alebo podľa

            určenia knižnice). Finančnú zálohu knižnica vráti používateľovi po vrátení

            dokumentov.

11.9.    Ak používateľ nevráti vypožičaný dokument v určenom termíne, knižnica nie je  

            povinná písomne ho upomínať. Môže ho však upozorniť na nedodržanie

            výpožičnej lehoty v prípade, keď uvedie v prihláške svoju e-mailovú adresu. Písomne

            knižnica upomína formou 2. a 3.  upomienky a Pokusu o zmier. Ak používateľ nevráti

            požičaný dokument ani po Pokuse o zmier, knižnica postúpi používateľa na

            Priestupkovú komisiu Mestského úradu.  Za  prekročenie výpožičnej lehoty vzniká

            povinnosť zaplatiť poplatok z omeškania podľa Cenníka služieb a poplatkov. Pri

            používateľoch  do 15 rokov táto povinnosť prechádza na zákonného zástupcu.

 

11.10.   V mimoriadnych prípadoch môže používateľ po dohovore s knihovníkom vrátiť

             požičané dokumenty aj poštou. Je povinný riadne ich zabaliť a poslať ich ako

             doporučenú zásielku. Za takto poslané dokumenty nesie používateľ zodpovednosť

             až do momentu ich prevzatia v knižnici. V tomto prípade nezaniká povinnosť

             zaplatiť poplatky z omeškania.

 

 

                                                              Článok 12

                                      Poškodenie a strata vypožičaného dokumentu

 

12.1.     Pri vypožičiavaní dokumentu je používateľ  povinný dokument si prezrieť a všetky   

             prípadné  nedostatky ihneď ohlásiť. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky

             neskôr zistené poškodenia a zároveň je povinný uhradiť knižnici všetky náklady,

             ktoré vznikli poškodením dokumentu.

             Používateľ je povinný vrátiť dokument v takom stave,  v akom si ho požičal.

12.2.     Používateľ nesmie vypožičaný dokument požičať iným osobám, za dokument je

             zodpovedný až do momentu jeho vrátenia.

12.3.     Pri poškodení alebo strate vypožičaného dokumentu je používateľ povinný v zmysle

             príslušných ustanovení  Občianskeho zákonníka škodu nahradiť :

-       tým istým dokumentom

-       uhradením ceny kópie dokumentu (fotokópiu zhotoví knižnica na náklady používateľa v zmysle zákona 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom), knižnej väzby a náhradného knihovníckeho spracovania

-       iným dokumentom podľa rozhodnutia knižnice

-       finančnou náhradou v nadobúdacej hodnote dokumentu a manipulačného poplatku podľa Cenníka poplatkov a služieb

12.4.       Spôsob náhrady a lehotu, do ktorej má používateľ nahradiť škodu, určí knižnica.

12.5.       Do vyriešenia spôsobu náhrady škody a uhradenia pohľadávky si knižnica

               vyhradzuje právo pozastaviť používateľovi všetky služby.

 

                                                            Článok 13

                                        Medziknižničná výpožičná služba

 

13.1.      Medziknižničnou výpožičnou službou (MVS) a medzinárodnou medziknižničnou

              výpožičnou službou (MMVS) sa používateľovi na požiadanie sprostredkuje

              dokument, alebo jeho kópia, ktorý nie je vo fondoch knižnice, z iných knižníc

              na Slovensku, prípadne vo svete.

13.2.      Pri výpožičkách MVS a MMVS je používateľ povinný dodržať výpožičné lehoty

              stanovené požiadanou knižnicou a uhradiť všetky poplatky, ktoré závisia od

              požiadaviek požičiavajúcej knižnice a tiež poplatky podľa Cenníka poplatkov a

              služieb, ktoré vzniknú v súvislosti s poštovným a balným.

 

                                                Poriadok študovne a čitárne

 

                                                               Článok 14

                               Práva a povinnosti používateľa v študovni a čitárni

 

14.1.    Knižnica poskytuje možnosť prezenčného štúdia v priestoroch na to určených a

            po predložení platného preukazu používateľa knižnice, príp. občianskeho preukazu a

            po zaplatení jednorazového poplatku podľa Cenníka poplatkov a služieb, ak

            návštevník nie je registrovaným používateľom.

14.2.   Pred vstupom do študovne a čitárne je používateľ povinný si odložiť tašku a kabát na

           vešiak. Za odložené veci knižnica nezodpovedá. V študovni je zakázané konzumovať

           potraviny a nápoje a nesmú sa používať pracovné pomôcky, ktoré by mohli viesť 

           k poškodeniu knižničného fondu  (nožnice a pod.) Zároveň je v študovni a čitárni

           zakázané používanie mobilných telefónov, používanie vlastných prenosných nosičov

          dát je možné len po dohode s knihovníkom.

14.3.   Používateľ má v študovni a čitárni voľný prístup k príručnému fondu  a vystaveným

           novinám a časopisom. Po preštudovaní je povinný ich nepoškodené vrátiť na pôvodné

           miesto.  Pri ich využívaní má rešpektovať aj požiadavky iných používateľov.

14.4.   Pri odchode zo študovne a čitárne používateľ vyplní návštevný lístok a odovzdá ho

           pri výpožičnom pulte.

14.5.   V priestoroch študovne a čitárne je používateľ povinný dodržiavať ticho a poriadok

           a  riadiť sa pokynmi pracovníkov knižnice.

 

                                        

                                                   Záverečné ustanovenia

1.     Výnimky z Knižničného a Výpožičného poriadku povoľuje v odôvodnených prípadoch vedúci knižnice. 

2.     Porušenie ustanovení Knižničného a Výpožičného poriadku oprávňuje knižnicu dočasne, alebo trvalo zbaviť používateľa práva využívať služby knižnice.

3.     Týmto sa ruší Knižničný a Výpožičný poriadok z 01.07.2015

4.     Tento Knižničný a Výpožičný poriadok nadobúda účinnosť 06.10.2020

  

Mgr. art Mária Volárová, v.r.                                                     Marta Stuparičová, v.r.

         riaditeľka MsKS                                                                   vedúca knižnice

 

V Novom Meste nad Váhom 05.10.2020

 

 

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.