Festival speváckych zborov

IX. FESTIVAL SPEVÁCKYCH ZBOROV

12. NOVEMBRA 2016

FESTIVAL SPEVÁCKYCH ZBOROV V NOVOM MESTE NAD VÁHOM

Mesto Nové Mesto nad Váhom usporadúva v Mestskom  kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom v spolupráci s ďalšími spoluorganizátormi  každé dva  roky  pod  záštitou primátora  mesta Festival zborového spevu.

Od  jeho zrodu v roku 2000 je  predsedníčkou prípravného a organizačného výboru a riaditeľkou festivalu p. Vilma Struháriková, podpredsedníčkou je  p. Veronika Pavlovičová.

            V roku 2016 sa uskutočnil už jeho IX. ročník,  na  rok 2018 je  naplánovaný jubilejný – X. Festival zborového spevu. 

 

                                                                                         

IX. FESTIVAL SPEVÁCKYCH ZBOROV

12. NOVEMBRA 2016 V NOVOM MESTE NAD VÁHOM

Usporiadateľ:         Mesto Nové Mesto nad Váhom

                               pod záštitou primátora mesta Ing. Jozefa Trstenského

Spoluorganizátori: Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom

                               Klub priateľov hudby Nové Mesto nad Váhom

 

Prípravný a organizačný výbor:

      Zástupkyňa primátora mesta                               PhDr. Kvetoslava Hejbalová

      Riaditeľka mestského kultúrneho strediska        PhDr. Eva Grznárová

      Predsedníčka výboru a riaditeľka festivalu        Vilma Struháriková

      Podpredsedníčka výboru                                     Veronika Pavlovičová

      Tajomníčka festivalu                                           Lívia Fandrová

      Moderátorka festivalu                                          PhDr. Eva Berková

      Výtvarník                                                             Mgr. Jozef Šišovský 

 

 

PROGRAM IX. ROČNÍKA FESTIVALU SPEVÁCKYCH ZBOROV

Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom

 

Otvorenie festivalu: 12. novembra 2016 o 13,00 h v MsKS 

 

Spevácke zbory: CANTABILE                Nové Mesto nad Váhom

                           CORO LAUDAMUS    Piešťany

                           ROZKVET                    Prievidza

                           DVOŘÁK                      Uherský Brod

                           TRENČIANSKY SZ     Trenčín

                           APOLLO                       Bratislava

             

                            

O 15,15 h  vyhodnotenie festivalu s odovzdaním pamätných listov

Záver: E. Suchoň: AKÁ SI MI KRÁSNA v interpretácii všetkých SZ

                                   

PREDSTAVUJEME  ÚČASTNÍKOV VIII. FESTIVALU SZ

SZ CANTABILE z Nového Mesta n.V. vznikol v  r. 1975 pri n. p. Vzduchotechnika. Od r. 2002 je občianskym združením rovnomenného názvu na čele  s predsedom P. Pavlovičom. SZ od r. 1985 umelecky vedie Veronika Pavlovičová. Za 41 rokov existencie SZ absolvoval vystúpenia v SR i  zahraničí. K nezabudnuteľným  patrí turné v bývalej Juhoslávii medzi Slovákmi vo Vojvodine. Účinkuje na kultúrno - spoločenských akciách, zúčastňuje sa festivalov SZ  u nás i v ČR. K najvýznamnejším úspechom SZ patria umiestnenia v zlatom pásme  na Celoštátnej súťaži SZ MS v Komárne  a  Zsl. festivale pokročilých SZ  B kat. v Topoľčanoch. Za  najväčší úspech  považujeme účasť na medzinárodnom folklórnom festivale Slovakia Folk 2015 Bratislava s umiestnením v bronzovom  pásme. Repertoár SZ tvoria klasické zbory od starých majstrov až po súčasnosť, hymnické piesne, sakrálne skladby a ľudové piesne v úprave  pre zbor. SZ podporujú Mesto a MsKS Nové Mesto nad Váhom.

 

CORO LAUDAMUS. Začiatky SZ z Piešťan siahajú do r. 1942. Po jeho obnovení v r. 1990 umelecké vedenie prevzal I. Klein, učiteľ hudby na tamojšej ZUŠ a SZ prijal súčasný názov. Od r. 2004 je  umeleckým vedúcim a dirigentom SZ Mgr. art. Ján Procházka, zbormajster Št. opery v B. Bystrici. Za takmer štvrťstoročie svojho účinkovania SZ nacvičil vyše 200 skladieb a mal vyše 700 vystúpení v SR i zahraničí. V posledných rokoch spolupracoval s významnými SZ zo SR a na vysokej u  úrovni interpretoval skladby starých majstrov i diela  našich skladateľov. V spolupráci s Miešaným SZ Kysuca a Kysuckým  komorným orchestrom z Čadce úspešne prezentoval Missa brevis St. Joanis de Deo od J. Haydna i České mše vánoční od J. J. Rybu. SZ má priateľské kontakty so SZ v zahraničí, najmä v ČR, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku. Od r. 2006 spolu s Mestom Piešťany a sponzormi organizuje Medzinárodný festival adventnej a vianočnej piesne Vianočné impresie.

 

ROZKVET, tento miešaný 40 - členný spevokol z Prievidze vznikol v r. 1967, budúci rok oslávi 50. výročie svojho založenia. Zakladajúcim dirigentom bol prof. E. Liebenberger, súčasným dirigentom je Ing. J. Glos. Prezidentkou SZ je E. Višňovská. Klavírnu spoluprácu má E. Hajnovičová – Balagová.

Repertoár SZ zahŕňa všetky hudobné štýly a žánre od renesančného madrigalu cez skladby baroka, klasicizmu, romantizmu až po súčasnú zborovú tvorbu. Zvláštnu pozornosť venuje slovenským autorom. Obľúbenými skladbami koncertov sú úpravy slovenských a zahraničných ľudových  piesní, černošské spirituály a skladby z oblasti populárnej  hudby. Dôkazom kvality SZ je jeho účasť na festivaloch doma i v zahraničí. Tlieskali mu napr. v ČR, Nemecku, Belgicku, Maďarsku, Bulharsku, Estónsku, Grécku, rakúsku, Litve a Poľku. Vlani na Festivale sakrálnej tvorby v litovskom Vilniuse si vyspieval 2. miesto.

 

DVOŘÁK. Tento komorný zbor z Uherského Brodu vznikol v r. 1988 ako oktet z vybraných spevákov Pěveckého zboru Dvořák (ten  vznikol pred 70 rokmi v r. 1946 v nadväznosti na  dlhoročnú zborovú tradíciu v Uherskom Brode).

Repertoár komorného zboru sa  zameriava  hlavne na skladby s cirkevnou tematikou, spirituály a koledy. Prevažná časť koncertov sa uskutočnila v rámci akcií Pěveckého zboru Dvořák.

Z takmer 150 skladieb, s ktorými sa Komorní zbor Dvořák predviedol za uplynulé obdobie na 450 koncertoch a vystúpeniach v 98  mestách  jedenástich štátov Európy,  je 18 skladieb zachytených na dvoch CD, ktoré vydal Pěvecký zbor Dvořák v rokoch 1993 a 2008.

Komorný zbor od svojho založenia  diriguje Ing. Antonín Veselka, ktorý prevzal taktovku i PS Dvořák po úmrtí svojho otca Františka Veselku.

 

TRENČIANSKY SPEVÁCKY ZBOR (TSZ)  nadviazal na tradície zborového spievania v Trenčíne. Vznikol v r. 1980 a zúčastňuje sa rôznych prehliadok. K najvýznamnejším úspechom patrí zlaté pásmo z 3. krajskej súťaže SZ MS v r. 1997 s postupom na celoslovenskú súťaž v B. Bystrici, kde  získal zlaté pásmo s pochvalou poroty. V apríli 2005 si vyspieval zlaté pásmo na Festivale V. Figuša-Bystrého v B. Bystrici. O rok v máji bol účastníkom I. roč. medzinárodnej súťaže SZ Musica Sacra v Bratislave, kde získal strieborné pásmo. Bol najlepším SZ zo SR a celkovo tretím SZ. V r.2006 sa  prezentoval na  medzinárodnej súťaži Trnavské zborové dni, kde získal zlaté pásmo v kat. duchovná hudba. Repertoár TSZ tvoria skladby všetkých štýlových období dejín hudby. Spolupracuje tiež s Komorným  orchestrom mesta Trenčín. Je spoluorganizátorom i účastníkom adventného festivalu v Trenčíne  názvom Daj Boh šťastia tejto zemi za  účasti SZ zo SR i zahraničia.

 

APOLLO z Bratislavy vzniklo v r. 1995 ako vysokoškolský SZ, v ktorom spievajú študenti a absolventi VŠ z celej SR. Dirigentom SZ  je doc. M. Kolena, ArtD. SZ má na konte viacero ocenení. Hodno spomenúť 1. miesto v 4 kategóriách, špeciálnu cenu za  interpretáciu renesančnej skladby a špeciálnu cenu pre  najlepšieho dirigenta na  medzinárodnom festivale Singing World v Petrohrade. SZ sa zameriava na súčasnú sakrálnu slovenskú tvorbu. Naštudoval rozsiahle skladby slovenského skladateľa P. Kršku. Spieva aj sakrálnu zborovú tvorbu  z obdobia gregoriánskeho chorálu,  renesancie, romantizmu a súčasnosti i ľudové piesne a koledy v zborovej úprave. V r. 2003 SZ nahral CD Moteta a v r. 2012 vznikla  nahrávka diela Rekviem pre dva zbory, sóla a organ od P. Kršku. SZ každoročne usporadúva benefičné koncerty pre Detskú onkologickú  kliniku v Bratislave. Spolupracuje so sólistami HF VŠMU i so zahraničnými SZ. Spoluorganizuje festivaly zborovej  hudby v Bratislave.